Zoek op inhoud

Frysk yn 'e klasse (Feanwâlden)

Rinskje Braaksma is juf fan groep 5 opde OBS Dr. Theun de Vriesskoalle yn Feanwâlden. De skoalle is krekt wer sertifisearre as trijetalige skoalle. Juf Rinskje stiet op trije dagen foar de klasse, mar is op de oare dagen ek oan it wurk. ‘Dan wurkje ik “boppeskoalsk” om it meartalich ûnderwiis binnen Roobol noch better op de kaart te setten.’ 

Wurdsto pake of beppe?

Lokwinske! Wat in bysûndere tiid stiet jim te wachtsjen. Net allinne foar dyn soan of dochter, mar ek foar dy feroaret der in soad. In nije generaasje, in nije rol… en miskien wol in fêste oppasdei? As pake of beppe silsto in unike rol spylje yn it libben fan dat nije minskje.

podcast

De podcast fan heit&mem!

Heit&mem hat ek in podcast! Yn de podcast prate Froukje Sijtsma (host fan de podcast) en Dieuwke van der Meer (host en haadredakteur fan de heit&mem) oer it grutbringen fan bern en alles wat dêr omhinne spilet.

De meest gestelde vragen over meertalig opvoeden

Meertalig opvoeden. Hoe doe je dat? Hier de meestgestelde vragen mét antwoorden voor je op een rijtje.

Meertaligheid, een uitzondering?

Printables: Tema hjerst

Fryske apps foar bern

Der komme hieltyd mear apps by, gelokkich ék Fryske! Wy sette se allegear foar jim op in rychje.

Meertaligheid geeft je een voorsprong

Skelte wol in skelter: resinsje fan Thea

Watfoar taal soe Doutzen Kroes mei har bern prate?

Omdat mem de leafste is

Sa prate wy thús: Pyt en Mariann