Zoek op inhoud

“Britte, do moast al dyn hannen foar de mûle hâlde ast kochelje moast”, seit mem. Mar dat is net mooglik neffens Britte (3). “Dêr binne myn hannen te wurch foar!”

Bernepraatsje ynstjoere →

Omke Ule sjocht stjerren

Maaike Boomsma: “Omke Ûle sjocht stjerren is in ferrassend ferhaal. It is moai op rym skreaun en lêst yn in hearlik ritme foar. It ferhaal sit fol lytse grapkes, benammen yn de prachtige sfearfolle en kleurige tekeningen. Foar elkenien is der wol wat op te sjen en te ûntdekken. Sawol ús âldste soan fan njoggen jier as ús jongste fan twa sieten oandachtich te lústerjen.” 

Lês mear

Bedankt master/juf!

Wolst master of juf in lyts aardichheidsje jaan? Wy ha leuke kaartsjes en boekelizzers foar master en juf foar mar 1 euro it stik.

Bestel hjir!

In fytshelm op

Elk jier komme der sa’n 31 bern ûnder de tolve jier om yn it ferkear. Dat is hast in hiele klasse fol. Dêrneist bedarje noch sawat 2000 bern troch in ferkearsûngelok yn it sikehûs. Kin it dragen fan in fytshelm dat foarkomme?

Lemke: ‘Wy jouwe dit boek in grauwe acht!’

Tegearre mei Fimme (5 jier) liezen wy dit aardige, fariearre foarlêsboek mei alderlei ferhaaltsjes en moaie ôfbyldingen.