Zoek op inhoud

heit&mem ferskynt op de webside heitenmem.frl, yn de foarm fan de tydskriften heit&mem en lytse heit&mem, en is ek te finen op Facebook, Instagram en Pinterest. Yn alle ferskiningsfoarmen wurdt wurke neffens in redaksjestatút dat boarch stiet foar de ûnôfhinklikheid fan de redaksje.

redaksje tydskrift heit&mem

Dieuwke van der Meer (haadredakteur)
Hieke Rienstra

webredaksje

Dieuwke van der Meer

redaksje-adres

Bûterhoeke 3
8911 DH  Ljouwert
ynfo@heitenmem.nl

útjouwer

Afûk

Understeande partijen binne mei ferantwurdelik foar de ûntwikkeling fan dizze site.

BWH grafisch ontwerp- en internetbureau

Ferantwurdelik foar:

  • it grafysk ûntwerp
  • website ûntwikkeling
  • ymplementaasje
  • (ynternet) marketing

Sjoch foar mear ynformaasje oer BWH op: www.bwhontwerpers.nl