Zoek op inhoud

Fan wa bisto ien?

Iuwenlang krigen berntsjes in foarnamme oan ’e hân fan de famyljestambeam. Ek al gebeurt dat tsjintwurdich folle minder, dochs kieze âlden noch altyd foar Fryske foarnammen. En sûnt dit jier meist dyn bern twa achternammen jaan.  

Hoe oerlibje ik... it earste jier fan ús lytse poppe?

ADHD, hoe sit dat eins?

Stel je voor

Jouke (3) is kreatyf mei wurden. 'Mama, moet daar ook een stuursticker op?' (postsegel)

Bram (7): 'Ik wit wa't de earste minsk op de ierde wie... Sinteklaas! Want dy is hiel âld!'

Muzyk foar de berte

Het eerste echte lachje komt zo tussen de 4 en 6 weken na de geboorte.

Remco (2) sjocht it bûten reinen: 'Och mem, de wolkjes gûle!'

‘Bij onze kinderopvang werkt een man! Leuk!’

Hoe maak je het leuk aan tafel? 6 tips!

Meertaligheid geeft je een voorsprong