Zoek op inhoud

cover

Het tijdschrift heit&mem is een tweetalig tijdschrift voor ouders en opvoeders in Fryslân met kinderen van 0 tot 12 jaar.

heit&mem heeft als doel om (toekomstige) ouders bewust te maken van de kansen van meertalige ontwikkeling en om ze te stimuleren hun kinderen meertalig op te voeden.

heit&mem wil (toekomstige) ouders stimuleren om meer Fries te lezen én voor te lezen.

Derby wolle wy de lêzers ynformaasje jaan oer tema’s dy’t te krijen hawwe mei it grutbringen fan bern. It tydskrift heit&mem ferskynt 2 kear jiers yn in oplage fan 36.000 eksimplaren en wurdt rûnom yn Fryslân ferspraat op mear as 400 plakken, ûnder oaren by biblioteken, sikehûzen, basiskoallen en bernedeiferbliuwen.

Ferskiningdata heit&mem 2024:
Nr. 1 : 7 juny 2024
Nr. 2 : 8 novimber 2024Klik hjir om eardere edysjes te besjen.

Heit&mem útdiele?

Wolle jimme de heit&mem ek útdiele by jim op skoalle, opfang, sporthal, supermerk, winkel, buerthûs of oars? Stjoer in mailtsje oan ynfo@heitenmem.nl mei jim namme, adres en it tal pakketsjes heit&mem dat jim graach ûntfange wolle soene (1 pakketsje is 25 stiks). Dan sette wy jim op de ferspriedingslist!

Sjoch hjir foar de ferspriedingslist.

De website heitenmem.frl

HeitenMem.frl is yn 2007 betocht troch meiwurkers fan de Afûk, mei as doel oansteande en jonge âlders te ynformearjen oer it meartalich opfieden. Yn 2024 is de webside fernijd. Yntusken is de webside útgroeid foar âlders mei bern fan 0 oant en mei 12 jier en is der folle mear te lêzen as de foar- en neidielen fan meartalich grutbringen.

Adverteren in de heit&mem

Het tijdschrift is gratis en wordt 36.000 keer door heel Friesland bezorgd. Het tijdschrift is onder andere te vinden in boekwinkels en bibliotheken. Alle adressen staan op de verspreidingslijst. Het is ook mogelijk om heit&mem tegen verzendkosten te bestellen via www.afuk.nl/webshop.

Het is mogelijk om in het tijdschrift te adverteren. Neem gerust contact met ons op.

SoortFormaatPrijs voor 1 xPrijs voor 2 x
1 pagina185 x 245 mm
staand (met 3 mm afloop)
€ 1175,-€ 1125,-
1/2 pagina182,2 x 124 mm
liggend
€ 640,-€ 600,-
1/4 pagina88,5 x 124 mm
staand
€ 330,-€ 300,-