Zoek op inhoud

Jippy! Alle Fryske berneferskes op ien plak!

De cd’s dy’t te belústerjen binne:

 • Foar alles in ferske!
 • Retteketet Tsjyng Boem
 • Deuntsjes foar dy diel 1
 • Deuntsjes foar dy diel 2
 • De bisteboel fan Omke Roel
 • Hantsjes yn ‘e hichte
 • Krobbeboer
 • Tomke – In dei mei Tomke
 • Tomke – earst dit dan dat
 • Tomke – kikkerts fange mei Tomke
 • Tomke foarstellings: Hiperdepyp Hoera – Dit bisto en dat bin ik – Tomke siket in pake
 • Tomke ferkears CD
 • Tomke winter CD
 • Tomke yn ‘e bistetún

Hast dochs leaver in cd? Cd’s mei Fryske berneferskes binne yn de Afûkwebsjop te bestellen.