Zoek op inhoud

Maaike Dillema: "It boek is skitterjend yn syn ienfâld."

Resinsje ‘De Jonge, de Mol, de Foks en it Hynder’

Vervroegd in de overgang

Op haar dertigste kreeg Willeke Dikland (nu 40 jaar) last van opvliegers. Ze sliep slecht, had hartkloppingen, vaak blaasontsteking, hoofdpijn en een slecht geheugen. ‘It wie sa slim mei dat switten, it stiigde my nei de holle en de stoom kaam my út ’e earen!’

Fan wa bisto ien?

Iuwenlang krigen berntsjes in foarnamme oan ’e hân fan de famyljestambeam. Ek al gebeurt dat tsjintwurdich folle minder, dochs kieze âlden noch altyd foar Fryske foarnammen. En sûnt dit jier meist dyn bern twa achternammen jaan.  

Natalie kreeg een kind op haar negentiende

Negentien was ik, toen Luke werd geboren’, vertelt Natalie. ‘Mijn zwangerschap kwam als een verrassing. Ik raakte niet in paniek, maar het was wel even slikken.

Wurdsto pake of beppe?

Lokwinske! Wat in bysûndere tiid stiet jim te wachtsjen. Net allinne foar dyn soan of dochter, mar ek foar dy feroaret der in soad. In nije generaasje, in nije rol… en miskien wol in fêste oppasdei? As pake of beppe silsto in unike rol spylje yn it libben fan dat nije minskje.

jong mem

Nynke waard mem op har santjinde

‘Ik rekke yn ferwachting doe’t ik sechtjin wie. Fiifenheale moanne lang hie ik neat yn ’e gaten. Doe ’t ik nei de húsdokter gie foar de pil, fertelde ik dat ik al in skoft net ûngesteld west hie. Op ’e fraach oft ik miskien yn ferwachting wêze koe, andere ik mei nee.

De meest gestelde vragen over meertalig opvoeden

Meertalig opvoeden. Hoe doe je dat? Hier de meestgestelde vragen mét antwoorden voor je op een rijtje.

Alwer in Fries!

Het eerste levensjaar ABC

Muzyk foar de berte

De babykeamer

'Gebaretaal makket de wurdskat grutter, ék yn it Frysk!'