Zoek op inhoud

Spesjaal foar heiten en memmen, pjutteboartersplakken, skoallen, bernedeiferbliuwen en gastâlders meitsje wy moaie platen dy’t jimme sels útprintsje kinne.
Leuk foar yn in listke of om sa op te hingjen. Op dizze side in oantal ‘printables’ oer sifers en tellen.

Cijfers-printables-1
Cijfers-printables-2
Cijfers-printables-3
Cijfers-printables-4
Cijfers-printables-5
Cijfers-printables-6
Cijfers-printables-7
Cijfers-printables-8
Cijfers-printables-9
Cijfers-printables-10
gedicht-1,2,3

Ik tel oant 100

In kleurryk telboek:  ien folle moanne, twa lytse hûntsjes, trije reade bussen… oant 100 telle is in feest mei dit prachtige boek. Undertusken komst ek noch allegearre ferskillende kleuren, bisten en foarmen tsjin.

Printables foar memmedei

Printables: Tema bisten