Zoek op inhoud

Lemke: 'Wy jouwe dit boek in grauwe acht!'

Tegearre mei Fimme (5 jier) liezen wy dit aardige, fariearre foarlêsboek mei alderlei ferhaaltsjes en moaie ôfbyldingen.

Boekresinsje fan Wietske: Ik wol in bosk op ’e jierdei

Voor mij ligt een vrolijk gekleurd boek met een titel waar onze kinderen gelijk nieuwsgierig van worden. “Een bos op je verjaardag? Hoe kan dat nou? Mem, dat kan toch niet echt?” zegt de jongste. De middelste heeft er wel een idee bij: “Misschien kun je wel een boom planten, mem.” Mooi om alleen naar aanleiding van de voorkant al met elkaar in gesprek te zijn.

De resinsje fan Lisanne: Gozert

We gaan op missie! Ga met Ties en Gozert mee op trollenjacht, vecht met eetbeestjes of versla de draken in het bos. Deze twee beste vrienden hebben een kleurrijke fantasie, waarin ze elke keer weer voor een nieuw en spannende missie komen te staan.

Grutte bak

Op it spesjaal basisûnderwiis binne wy in soad dwaande mei gedrach. Hoe geane je meielkoar om? Wy wurkje mei de Kanjertraining, in metoade foar fertrouwen, feilichheid, frede en wjersidich respekt. In diel dêrfan is ús time-out proseduere. Wannear’t dat noadich is, dan korrizjearret de learaar earst it gedrach en jout oan hokker gedrach winsklik is.  

Thijs hat al fan jongs ôf oan lêst fan ekseem

Thijs Hoekstra (7)
♥skoalle: groep 4 fan De Tarissing yn Droegeham
♥dream: krekt sa let as heit opbliuwe
♥lêst lêzen: puzzelboekje út ’e supermerk
♥boek: Donald Duck
  ♥film: Vogelvlucht  

It Grutte Pake & Beppe Foarlêsboek

Lústerje hjir nei de ferhalen út ‘It Grutte Pake & Beppe Foarlêsboek’. Dit prachtige nije foarlêsboek fan Mirjam van Houten bestiet út mear as tweintich foarlêsferhaaltsjes, spesjaal geskikt foar bern fan 2 oant en mei 6 jier. De ferhaaltsjes binne ynsprutsen troch Hilly Harms, Leny Dykstra, Jan Arendz en Joop Wittermans.

ik wol in bosk ope jierdei

Boekresinsje: Ik wol in bosk op ’e jierdei

Foar ús leit it prachtige printeboek ‘Ik wol in bosk op ’e jierdei’. It boek is ynspirearre op it kuierjende Bosk, in projekt fan Arcadia dat yn de simmer fan 2022 yn de binnenstêd fan Ljouwert plakfûn hat. Ik lês it boek foar oan Else (4) en Marij (7).  

Benthe is sljocht op wetterpolo

Benthe Groendijk (13)
♥1e klas fan it Chr. Gymnasium Beyers Naudé
♥dream: kampioen wetterpoloster
♥lêst lêzen: what's app 
♥boek: 28 dagen, David Safier
♥film: the Hunger Games 

in fries om utens

Aukje: In Fries om utens

Ik wenje no op Sint Maarten, mar ik kom oarspronklik fan De Pomp. Jierrenlang haw ik as keatster aktyf west op de Fryske fjilden – dat wie in prachtige tiid mei moaie suksessen.

kindertekeningen analyseren

Kindertekeningen analyseren

In byld seit mear as tûzen wurden

5 leuke waterspelletjes voor zomers weer

Printables simmer