Zoek op inhoud

Op heit&mem is heel veel te vinden over meertaligheid. Hier een overzicht met alle artikelen over dit onderwerp. Door op de afbeelding of op ‘fierder lêze’ te klikken, kun je de rest van het artikel lezen.

In Fries om utens: Karla van der Ploeg Habel

Namme: Karla van der Ploeg Habel
Wennet yn: Ulm, Montana, USA
Mei: Cody, Edward (5 jier) en Elaina (3 jier) Habel

Prate yn de tredde persoan

Mem. Wol mem, as it mem útkomt, efkes neitinke oer wêr’t mem myn redens opburgen hat, mem? MEM?

Sa prate wy thús: Renske en Carles

Renske Wijma (37) en Carles Vallès i Castelló (46) wenje mei harren soantsje Ixent-Josep (6) en dochterke Janna-Elisa (3) yn Aldegea Smellingerlân én yn in doarpke flak by de Spaanske stêd Barcelona. Renske praat Frysk mei de bern, Carles Katalaansk.

Sjong en beweech mar raak!

Sjongen hat in protte foardielen. It helpt bern by de ûntwikkeling fan taal, spraak, motoryk en lichemsbesef. Ast sjongen ek noch kombinearrest mei bewegingen, wurket it dûbelop, wit muzykterapeut Jitske Draijer. ‘Us beppes songen net foar neat ûnder it hinkeljen en toutsjespringen, dat wie fan grutte wearde!’ 

Frysk yn ‘e klasse (Feanwâlden)

Rinskje Braaksma is juf fan groep 5 opde OBS Dr. Theun de Vriesskoalle yn Feanwâlden. De skoalle is krekt wer sertifisearre as trijetalige skoalle. Juf Rinskje stiet op trije dagen foar de klasse, mar is op de oare dagen ek oan it wurk. ‘Dan wurkje ik “boppeskoalsk” om it meartalich ûnderwiis binnen Roobol noch better op de kaart te setten.’ 

Wurdsto pake of beppe?

Lokwinske! Wat in bysûndere tiid stiet jim te wachtsjen. Net allinne foar dyn soan of dochter, mar ek foar dy feroaret der in soad. In nije generaasje, in nije rol… en miskien wol in fêste oppasdei? As pake of beppe silsto in unike rol spylje yn it libben fan dat nije minskje.