Zoek op inhoud

Op heit&mem is heel veel te vinden over meertaligheid. Hier een overzicht met alle artikelen over dit onderwerp. Door op de afbeelding of op ‘fierder lêze’ te klikken, kun je de rest van het artikel lezen.

Wurdsto pake of beppe?

Lokwinske! Wat in bysûndere tiid stiet jim te wachtsjen. Net allinne foar dyn soan of dochter, mar ek foar dy feroaret der in soad. In nije generaasje, in nije rol… en miskien wol in fêste oppasdei? As pake of beppe silsto in unike rol spylje yn it libben fan dat nije minskje.

podcast

De podcast fan heit&mem!

Heit&mem hat ek in podcast! Yn de podcast prate Froukje Sijtsma (host fan de podcast) en Dieuwke van der Meer (host en haadredakteur fan de heit&mem) oer it grutbringen fan bern en alles wat dêr omhinne spilet.

De meest gestelde vragen over meertalig opvoeden

Meertalig opvoeden. Hoe doe je dat? Hier de meestgestelde vragen mét antwoorden voor je op een rijtje.

Meertaligheid, een uitzondering?

Printables: Tema hjerst

Fryske apps foar bern

Der komme hieltyd mear apps by, gelokkich ék Fryske! Wy sette se allegear foar jim op in rychje.