Zoek op inhoud

Jure (3): “Mem, de iPad is leech, hy moat efkes opstroomd wurde!”

Bernepraatsje ynstjoere →

Omke Ule sjocht stjerren

Maaike Boomsma: “Omke Ûle sjocht stjerren is in ferrassend ferhaal. It is moai op rym skreaun en lêst yn in hearlik ritme foar. It ferhaal sit fol lytse grapkes, benammen yn de prachtige sfearfolle en kleurige tekeningen. Foar elkenien is der wol wat op te sjen en te ûntdekken. Sawol ús âldste soan fan njoggen jier as ús jongste fan twa sieten oandachtich te lústerjen.” 

Lês mear

Foar de leafste heit

Watfoar boartersguod hie heit?
Wa wie heit syn earste freondinne en wat makket heit gelokkich?
In boekje fol fragen foar heit en in moai oantinken foar de bern.
Ek romte foar foto’s!

Bestel hjir!

Fryske gedichtsjes foar heitedei

Wy ha de moaiste Fryske heitedeigedichtsjes foar jim sammele. Ha jimme noch oanfollings? Wy hearre it graach! / We hebben de mooiste Friese gedichtjes voor vaderdag voor jullie verzameld. Hebben jullie nog aanvullingen? Laat het ons weten!

vaderdag

5 tips voor de ideale vaderdag / heitedei

Binnenkort is het weer zover. Vaderdag! En natuurlijk weten we allemaal wel dat het bij vaderdag eigenlijk niet draait om commercie en om de cadeaus. Maar vaderdag draait om aandacht, liefde en dankbaarheid. Maar hoe doe je dat dan? Heit&Mem geeft 5 vaderdagtips.