Zoek op inhoud

cover

De nije heit&mem is der wer!

Ja, hy is der wer! En noch wol yn nije styl! Lykas ús nije website! Wat fynst der fan?

Dit kear yn de heit&mem ha wy artikels oer it analysearjen fan bernetekeningen, it Berne Iepenloftspul, oer jong mem wurde, foto’s fan bern en bisten, de nijste berneboeken en noch folle mear! Do kinst hjir de heit&mem digitaal ynsjen.

Op de cover

Op de cover stiet Jonne Sverre Sinnige (7) út Ie. Jonne Sverre hâldt fan bisten. Hy hat twa keallen dy’t er moarns en middeis sels molke jout (kealleboarnt). Ek hat er trije hinnen yn in prachtich hokje. Hy is der grutsk op dat er mei in hin op de cover stean mei.

Podcast

En hast ús nije podcast al belústere? Ast dizze trije fragen beantwurdest, kinst it nije Simmerboek winne!

Sjoch hjir foar de ferspriedingslist.