Zoek op inhoud

berneiepenloftspul

Lytse Pier en de flok fan it berne-iepenloftmuseum 

Foarich jier wûnen se noch twa Gouden Gurbes mei it stik ‘Pippi!’. En hoe komt it dit jier? Alle jierren meie bern út groep 7 en 8 út Easterwierrum en omkriten audysje dwaan foar it Berne Iepenloftspul.

Sa spannend! De bern dy’t de twa audysjerondes oerlibbe ha, oefenje wikenlang om yn de simmer seis daverjende foarstellingen te fersoargjen. En dat is best yntins, mar ék hiel moai om te dwaan! 

Dit jier spylje de bern ‘Lytse Pier en de flok fan it berneiepenloftmuseum’, in bewurking fan de film ‘Night at the Museum’. Dat is dy film wêryn’t nachts alles ta libben komt. Sa is dat ek yn dit toanielstik.  

Allinne giet it hjir om it museum it Berneiepenloftmuseum yn Fuottenein. In museum fol karakters dy’t wat betsjutten hawwe foar de Fryske kultuer. Museumstikken dy’t nachts ta libben komme. Spannend! Mar doocht dat wol? Hearre wy net allegearre te sliepen nachts? Lykas Lytse Pier, in hiel gewoan jonkje, dat al sa min sliept, want syn heit draait altiten fierstente lûde muzyk. De besikers sille mei al dy nijsgjirrige Fryske kultuerfigueren yn ’e kunde komme. En faaks sille de museumstikken in bytsje help krije moatte fan lytse Pier om yn te sjen dat je wolris in kear in nachtsje de saak op stelten sette kinne, mar dat wy allegearre úteinlik it gelokkichst wêze sille as wy oerdeis de sinne op ús skine litte.  

Cyloe Nota (11 jier) út Skearnegoutum  (Ensemble: dûnsje, sjonge en lyts aktearroltsje

Vorig jaar heb ik ook meegedaan aan BIS. Ik houd van toneelspelen en wilde daarom graag weer meedoen. Binnen een week ben je één grote familie. Ik vind het samen voorbereiden van een voorstelling het allerleukst. Na maanden repeteren is het niet meer geheim en mag je het eindelijk laten zien aan het publiek. We oefenen twee keer per week, daarnaast oefen ik thuis veel met de liedjes en de dansjes. Meedoen met BIS is echt onvergetelijk! 

Aleit Djoke Palsma (12 jier) út Ljouwert  (Aktearrol )

Ik was vorig jaar bij de voorstelling van Pippi en dacht toen: hier wil ik ook aan meedoen! Ik heb vaker in een toneelstuk gespeeld, maar dit is alleen maar met kinderen en dat vind ik extra leuk. Ik speel Eva in de voorstelling: een Pools meisje dat gek is op het museum en alles wil weten over Mata Hari. We oefenen op woensdag en zaterdag, tussendoor oefen ik thuis de scène die we de volgende keer gaan spelen. Ook ’s avonds in bed oefen ik de tekst vaak nog in mijn hoofd. En ik zing de liedjes de hele dag door, de rest van mijn gezin kan inmiddels vrolijk meezingen! 

Lise Huisman (11 jier) út Jirnsum  (Ensemble: dûnsje, sjonge en in lyts aktearroltsje

Ik sit al in pear jier op toaniel yn Aldeboarn en elk jier gean wy te sjen by BIS. Sa magysk, in protte humor, moai dekôr, leuke ferskes… Dat woe ik ek! De audysje is hiel spannend, mar ast dan troch bist, dan witst datst der in famylje by krijst. Wy binne hiel hecht meielkoar. Ik sit yn it ensemble: in protte op it toaniel, sjonge en dûnsje. Ek spylje ik twa lytse rollen. Dat ik fan alles wat doch, makket it ekstra leuk.  

Sander Kuijt (12 jier) út Snits  (Aktearrol )

Het leukste van BIS vind ik het gezellig hebben met elkaar en er samen een mooie voorstelling van te maken. Ik vind het ook leuk dat ik door BIS heel snel Fries leer spreken. Ik speel een van de standbeelden die tot leven komen in het museum. Ik ben vroeger een paar keer bij voorstellingen van BIS geweest en wilde daardoor zelf ook heel graag meedoen. Vorig jaar kwam ik niet door de audities, dit jaar gelukkig wel!  

Spilers 2024 
Esther de Haas, Ninthe Geertsma, Isolde Kamping, Age Okkema, Cyloe Nota, Andries Rijpma, Jelte Terra, Yasmin Abdala, Tymen Wiersma, Jitse Speerstra, Famke de Lang, Lise Huisman, Lysanne de Jong, Iris Kronemeijer, Femke Jorna, Doutsen Keuning, Mirthe Goodijk, Ilse Koolman, Indra Mungur, Mirjam Boersma, Ymke Londema, Larissa van der Wolff, Aleit Palsma, Sander Kuijt, Marit Karsten. 

Rezjy: Jelke Rijpma, Gerwin de Vries 
Muzikale lieding: Joke Krist 
Skript/teksten/muzyk: Peter Sijbenga 
Dûns: Geronimo Chancoso   

Nijsgjirrich wurden? 
De foarstellingsdata binne op 20, 22, 23, 26, 28 en 29 juny.  
Kaarten kinne besteld wurde op: https://www.berneiepenloftspul.nl/  

Dit artikel stond in:

Heit & Mem

2024 #1

Dit kear yn de heit&mem ha wy artikels oer it analysearjen fan bernetekeningen, it Berne Iepenloftspul, oer jong mem wurde, foto’s fan bern en bisten, de nijste berneboeken en noch folle mear!

Hjirûnder stean alle artikels dy’t ek yn it blêd steane en kinst ek digitaal troch de heit&mem hinne blêderje.

Bekijk magazine
cover