Zoek op inhoud

De Sineeske geslachtskalinder lit dy sjen wat it geslacht is fan dyn ûnberne berntsje. Sjoch links nei dyn leeftyd op it momint fan befruchting en boven nei de moanne fan befruchting. Bakerpraatsje as net… wol leuk om efkes nei te sjen.

De Chinese geslachtskalender laat zien wat het geslacht van je ongeboren kindje is. Kijk links naar je leeftijd op het moment van bevruchting en boven naar de maand. Bakerpraatje of niet… wel leuk om even naar te kijken.

 

 

sineeskekalinder