Zoek op inhoud

In prachtich, learsum boek fol mei moaie tekeningen en de aldermoaiste teksten. In boek foar jong en âld. In boek dat rekket, in boek dat bringt en miskien noch wol mear jout. De tekeningen yn it boek binne sa moai yllustrearre, dat se der gewoan om freegje om der wat langer nei te sjen of miskien sels wol oer nei te tinken. Krekt as de teksten. Hoe faker ik de teksten lês, hoe mear ik deroer neitink wat se eins foar my, en miskien ek wol foar in oar betsjutte.

Ik bin sa lyts,’ sei de mol. ‘Ja,’ sei de jonge, ‘mar do makkest in grut ferskil.

Al langere tiid bin ik fan fan dit boek, de teksten reitsje my. Oft ik no fertrietlik of just fleurich bin. It docht wat mei my. Dat it boek no ek oersetten en útbrocht is yn myn eigen memmetaal, makket grif dat ik it boek der noch faker by pakke sil. In moaie tekst foar op in kaart foar in dierber persoan, of om ien dy’t it op dat stuit goed brûke kin bygelyks oan te moedigjen, sterkte of krêft te winskjen. Yn dit boek fynst it.

Wat is sukses neffens dy?’ frege de jonge. ‘Leafhawwe,’ sei de mol.

It kaft nûget út om it boek derby te pakken, de tekst op it kaft is printe mei goudfoly en sels de bledsiden fan it boek fiele noflik en stevich tusken de fingers. It lettertype fan it boek past presys by it ferhaal en by de yllustraasjes. Koartsein, in prachtich boek. Foar dysels of om kado te jaan. It makket eins neat út. Ek al soest it boek allinnich mar oanskaffe of bygelyks fan Sinteklaas freegje om dermei te ‘pronkjen’ yn of op ’e kast. It is neffens my altyd de muoite wurdich om it te hawwen…

 

Hester Visser- Kooistra út Winsum
Konsulinte meartaligens jonge bern
SFBO


It boek ‘De Jonge, de Mol, de Foks en it Hynder’ is foar € 24,95 hjir online te bestellen.

-> Hester  is lid fan it Afûk-boekpanel. Wolsto dy ek oanmelde, boeken tastjoerd krije en dêr wat oer skriuwe? Sjoch dan hjir foar mear ynformaasje.