Zoek op inhoud

Tegearre yoga dwaan is dochs it moaiste wat er is? Lit dy ynspirearje, want tegearre yoga dwaan mei dyn bern is goed foar jim bân, it hâldt de spieren soepel, ferbettert de konsintraasje en bringt rêst.

“Mama zullen we nog even yoga doen?” Eltse jûn foar it sliepen gean, freget Eline (5) har mem om noch efkes yoga te dwaan, de yogamatte hat se krigen op har jierdei. Se fynt it prachtich en har suske Lauren docht ek gesellich mei. Se binne goed dwaande om yn balâns te bliuwen, as foarbyld by de beam posysje, wa kin it langste op ien foet stean? Of dan seit se: “Mem sjoch ris hoe lynich ik bin?”

Dizze yogamatte is spesjaal ûntwikkele foar bern, de matte is ek rjochte om op in ferantwurde wize te iten en te drinken. Je moatte as foarbyld je hannen op wat apels sette. Op dizze wize binne de ôfbyldings herkenber en witte de bern presies wêr ôft se harren hân del sette moatte, mei help fan de poster kinne se sjen watfoar ferskillende posysjes der binne. Eline docht dit 10 tellen per posysje, dan telt mem wylst se yn de goede posysje stiet. It giet hieltyd better, wat kin se har goed bewege, ek jout it efkes in momintsje fan rêst.

“Yn myn wurk ha ik mei de bern in soad oan twister dien, doe’t ik letter op de berneopfang begûn mei yoga murk ik dat se dat ek erch leuk fûnen en dat it neist in soad wille ek noch goed is foar in hiele protte oare dingen. De bern kamen yn harren rêst en tagelyk wienen se dwaande mei balâns en de spieren. Op dizze wize stean se efkes stil bij hun lichem en it gefoel.” – (Marijke- oprichtster van SYB)

Wolst mear witte oer SYB, en watfoar produkten se allegaer hawwe? Sjoch dan op de webside: www.sybonline.nl en foar de produkten op www.sybonline.nl/producten