Zoek op inhoud

Der binne plannen foar de ûntwikkeling fan in nije Tomke-app en in nije Tomke-webside. Jim winsken binne derby fansels tige belangryk. Wat fynsto bygelyks fan de Tomke-webside en wat soesto graach sjen wolle yn in nije Tomke-app? 

Lit dyn miening en winsken witte troch in koarte fragelist yn te foljen, fynst dizze hjir.  

It ynfoljen kostet ûngefear 10 minuten, en makkest ek noch kâns op in echte Tomke-hânpop! De fragelist stiet iepen oant 20 jannewaris.

Alfêst tige tank!