Zoek op inhoud

Spesjaal foar heiten en memmen, pjutteboartersplakken, skoallen, bernedeiferbliuwen en gastâlders meitsje wy moaie platen dy’t jimme sels útprintsje kinne. Leuk foar yn in listje of om sa op te hingjen. Op dizze side in oantal ‘printables’ mei it tema krystfeest.

Fryske krystgedichten en -ferskes hawwe wy fansels ek op heitenmem.nl.

Klik op it plaatsje foar de PDF.

kryst printables-06 kryst printables-05 kryst printables-07
poezyposters-kryst  

 

 

Fryske krystboeken:

   
product_4506_0 product_3995_0