Zoek op inhoud

Marc (5) sit lekker te iten as mem him freget wat er oan it iten is. Marc antwurdet: ‘Hearlike silikonen!!!’ (Chili con carne)