Zoek op inhoud

Yn ferwachting wêze en dêrnei in berntsje krije is in hiel aventoer. Hoe aardich is it om alles fêst te lizzen?

Dêrom kinst no in poppeboek bestelle yn de Afûk websjop. Kinst alles opskriuwe en opplakke watst meimakkest mei dyn swangerskip en nei de berte fan dyn lytse poppe. Sa kinst altyd weromsjen wat in moaie reis dat west hat. En as dyn lytse poppe grutter is dan kinst sizze: ‘Witst wol hoe mâl ik mei dy bin?’ en dan tegearre dit moaie boek besjen. 

Besjoch hjir it ynsjoch-eksimplaar. 

In aardige kadotip; der is ek in boek te krijen ‘Witst wol hoe mâl ik mei dy bin?’ en krûpers fan Lytse Ljochtbrune Hazze en Grutte Ljochtbrune Hazze.

myn-poppeboek

Myn poppeboek – Witst wol hoe mâl ik mei dy bin?

€ 14,95 

Hjir te bestellen

witst-wol

Witst wol hoe mâl ik mei dy bin?

€ 7,95

Hjir te bestellen

Witst wol hoe mâl ik mei dy bin? – Printeboek

€ 12, 95

Hjir te bestellen 

lytse_knien

Lytse Ljochtbrune Hazze

€ 9,95 

Hjir te bestellen 

grutte_knien

Grutte Ljochtbrune Hazze 

€ 19,95

Hjir te bestellen 

grutte_en_lytse_knien2

Grutte Ljochtbrune Hazze en Lytse Ljochtbrune Hazze

€ 27,50

Hjir te bestellen

Brilledoaske
€ 9,90
Hjir te bestellen