Zoek op inhoud

 

 

Fynsto de winter mar saai? Net mei dit boek!

In boek fol mei ferhaaltsjes, gedichtsjes, ferskes, spultsjes en knutselwurkjes, spesjaal foar bern fan 2 o/m 6 jier.

Mar gau (foar)lêze, sjonge en dwaan!

 

Pagina’s: 96
Skriuwer: Ferskate skriuwers
Yllustrator: Ferskate yllustrators

 

It boek is hjir foar € 9,99 te bestellen.


 

Wieke:
Onze kinderen, Eelke (5 jaar) en Jitske (3 jaar), hadden beide veel aandacht voor verschillende verhalen. Zo was Eelke direct verkocht aan de verhalen van Marten de Mûs en de opdrachten en herkende Jitske veel in de verhalen van Tomke. Er zijn veel verschillende opdrachten om te doen, zo staan er bijvoorbeeld kleurplaten in en kun je zelf een memoryspel maken. Er zijn ook opdrachten te doen waarbij er aandacht is voor tellen, begrijpend lezen en het herkennen van kleuren.

Lês de folsleine resinsje op heitenmem.nl

Irene:
Foaryn stiet in oersichtlike ynhâldsopjefte, dêr’t alles tematysk yndield is: Winter, Sint-Marten, Sinteklaas, Kryst en Ald en nij. En der stiet by oft it om bygelyks in ferhaaltsje of in spultsje giet. Gau in tapaslik ferhaaltsje opsykje wylst dyn pjut ûngeduldich oan dyn earm lûkt… dat slagget hjirmei wol. It falt my op dat by in soad opdrachtsjes lytse letters brûkt wurde en de klinkers in oare kleur hawwe. Dêrmei slút it oan op de lêsmetoaden fan skoalle. Dat makket dit boek ek geskikt foar de bern dy’t sels al in bytsje lêze kinne.

Lês de folsleine resinsje op heitenmem.nl

 


AARDICH OM TE WITTEN

 

Witsto dat der QR-codes by de ferske stean yn it boek? Sa kinsto lekker mei sjonge mei de ferskes! 

Oanklaaipop

Knip of prip de pop en de kleantsje foarsichtich út of freegje dyn heit of mem om help. Tear de flapkes fan de kleantsjes om it liif hinne. klaaisto har wol waarm oan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIK HJIR FOAR DE PDF FAN DE OANKLAAIPOP

 

De letter S

Watfoar wurden begjinne mei in S? Kleurje dy yn!

 

KLIK HJIR FOAR DE PDF FAN DE LETTER S