Zoek op inhoud

Boi wennet mei syn heit en seis katten yn in lyts fiskershúske. Op in moarn fynt er in lytse walfisk dy’t op it strân oanspield is. Dat is it begjin fan in bysûndere freonskip…

Leeftiid: 4+

It boek ‘De lytse walfisk’ is hjir online te bestellen.


Resinsjes

Rozemarijn: “Kinst tegearre in hiel filosofysk petear hawwe. Troch dy fragen te stellen en it ferhaal faker te lêzen, ûntdekst ek hieltiid mear dingen yn it boek. Sa seach ik pas by de tredde kear dat oan de binnenside fan it omslach yllustraasjes stean fan de lytse walfisk, dy’t earst syn famylje kwytrekket omdat hy de ferkearde kant op swimt en oan ’e ein syn famylje weromfûn hat.” Lês hjir de hiele resinsje fan Rozemarijn.

Tiete-Fokje: “It ferhaal is leuk en maklik te lêzen mei de bern, de plaatsjes yn it boek binne hiel moai, dat fûnen de bern prachtich om te sjen. Ek sochten we op alle bledsiden nei de poeskes fan Boi. It boek is wol in echte oanrieder, hy wurdt hjir no ek gauris út ’e kast pakt! En paste fan ’t simmer moai by ús strân-tema. It is in leuk boek foar bern fan 3 oant 7 jier!” Lês hjir de hiele resinsje fan Tiete-Fokje.


Lesbrief

By dit boek is ek in lesbrief makke, dy’st hjir dellade kinst.


Kleurplaat

Download hjir kleurplaat 1 -> fiskersboat

Besjoch hjir in pinterestside fol mei nifelwurkjes en oare spultsje-ideeen mei it tema ‘De Lytse Walfisk’.