Zoek op inhoud

Jenny (3) helpt mem mei it itensieden. Mem seit: ‘oh, wat rûkt dit lekker, ik ha sa’n sin oan wat! Do ek?’ ‘Ja,’ seit Jenny, ‘ik ha sin as in baarch!’