Zoek op inhoud

Bisto yn ferwachting? Fan herte lokwinske! De tiid datst yn ferwachting bist, is in hiele bysûndere tiid. Der bart fanalles yn dyn liif en yn dyn holle. Letter witst der net altyd mear like folle fan. Hoe moai is it dan om it ien en oar op te skriuwen, sadatst it letter werom lêze kinst. 

It boekje ‘Ik wurd mem’ is spesjaal deiboekje foar de swangerskip. ‘Ik wurd mem’ is fleurich, nijsgjirrich, net te omslachtich en it is yn it Frysk!

ikwurdmemIt boekje stiet fol mei fleurige tekeningen fan Linda de Haan. Yn it boekje kinst skriuwe oer de kleantsjes dy’tst sels as earste kocht hast foar de lytse poppe, wat foar ‘koosnaampje’ as jimme brûke, ast ek lêst fan kwaaltsjes hast en hoe ast tsjin de befalling oan sjochst.

Yn dit swangerskipsdeiboekje is romte foar echofoto’s, búkfoto’s en romte om dyn eigen erfarings op te skriuwen. In moai oantinken foar letter.

Aukje: “Ik ha twa fan dizze boekjes folskreaun. Foar beide bern ien. Ik bewarje se yn harren babybak. Dan kinne se, at se letter grut binne der nochris yn lêze. Ik fûn it hiel leuk om by te hâlden.”

Marijke: “Toen mijn dochter vertelde dat ze zwanger was, heb ik dit boekje met een leuk Fries slabbetje gegeven. Ze heeft het boekje helemaal vol geschreven en ook heeft ze er fotootjes bij geplakt. Ik zou willen dat ik vroeger dingen had opgeschreven. Toen mijn dochter zwanger was, vroeg ze vaak hoe dingen bij mij gingen. Maar eerlijk gezegd ben ik heel veel vergeten. Gelukkig heeft mijn dochter nu alles fijn op papier, echt een leuk naslagwerkje.”

 

BEKIJK HIER HET INKIJKEXEMPLAAR!

 

It boekje ‘Ik wurd mem!’ is foar € 3,75 (no yn de oanbieding!) te krijen yn de boekhannels of hjir online te bestellen.