Zoek op inhoud

Hilde (6) seit tsjin har suster (13), dy’t fertriet hat om’t har knyntsje krekt ferstoarn is: ‘Wêrom moatst no gûle? Kinst ’m ommers altyd noch as knuffel brûke!’