Zoek op inhoud

It wie fansels al lang bekend dat jonge bern gau in taal oppakke. Al nei 12 moanne werkenne se patroanen yn in nije taal, dy’t se noait hearder heard hawwe. En ek witte we al lang dat jûns goed sliepe ús helpt om goed te learen en te ûnthâlden.

1 of 2 1/2  jier?

Mar it is wûnderlik nijs dat ienjirrige bern baat hawwe by in knipperke as it om it learen fan taal giet, wyltst bern fan twa-en-in-heal better leare a se wekker bliuwe. Psychologe Gómez ûndersocht dat fenomeen.

Mear lêze oer it ûndersyk?

 

Op syk nei in nachtlampke foar bern?