Zoek op inhoud

”De gruffalo? Noch noait fan heard.” ”De gruffalo! Kensto dy dan net?” ”Hy hat in gefaarlike snút, klauwen, skerp as in swurd, en ferskuorrende kaken mei tosken hiel grut.” ”Hy komt der daliks oan… En bakte foks smakket him skoan.” 

666835376

De Gruffalo – Dit is in boek skreaun troch Julia Donaldsen, mei yllustraasjes fan Axel Scheffler. Dit printeboek fertelt it ferhaal fan mûs dy’t op stap giet en allegearre bisten tsjinkomt. Alle bisten dy meie wol in stikje mûs. Hoe giet mûs him hjir út rêden? Mar dan komt der in Gruffalo tsjin. Wat dat no wer is? 

€ 13,95
Hjir te bestellen

de-lytse-gruffalo--web

De Lytse Gruffalo – Yn dit boek giet de Lytse Gruffalo op syk nei de Grutte Ferskriklike Mûs. Hy komt allegearre bisten tsjin, mar gjin yn dy’t der op liket? Soe der wol bestean? Skreaun troch Julia Donaldsen.

€ 13, 95
Hjir te bestellen

 

gruffalo_sleutelhanger

Gruffalo Kaaihinger – Ast ek sa gek bist op de Gruffalo dan hawwe wy no ek kaaihingers. Bist ek altyd dyn kaai kwyt? Ast der sa’n moaie kaaihinger fan Gruffalo oan hingest, bist him fansels nea wer kwyt!

€ 6,95
Hjir te bestellen

gruffalo

Gruffalo knuffel – Dizze Gruffalo knuffel is 15 sintimeter. Hy is super sêft en hearlik om mei te krûpen.

€ 12,50
Hjir te bestellen

gruffalo_1

Gruffalo knuffel -Dizze Gruffalo knuffel is 30 sintimeter en dus in slachje grutter as dy fan 15 sintimeter. Dit betsjut noch mear wille om te krûpen!

€ 34,95
Hjir te bestellen

 

De boeken fan Gruffalo binne der ek yn it Nederlânsk. Klik hjir foar in oersjoch!