Zoek op inhoud

Yn juny ferskynt der wer in nije heit&mem. Dêr wolle wy graach moaie foto’s fan heiten mei harren bern yn hawwe.

Hasto in moaie foto? Upload him hjirûnder en wa wit sjochst dyn foto werom yn it blêd! (wy ha spitigernôch mar plak foar 16 foto’s)

Hast noch in stikje tekst datst graach yn de rubryk ‘Heit & Mem-post’ kwyt wolst? In groet of bedankje of miskien iets oars datst kwyt wolst? Mail it nei ynfo@heitenmem.nl

Ek bernepraatsjes binne fan herte wolkom!

-> At it uploaden fan de foto net slagget, dan meist de foto ek maile nei ynfo@heitenmem.nl

 

Oeps! We konden je formulier niet vinden.