Zoek op inhoud

Yn de winter ferskynt der wer in nije heit&mem. Ditkear binne wy op syk nei foto’s fan bern dy’t wat útspûke hawwe en betrape binne. 

Hasto in moaie foto? Upload him hjirûnder en wa wit sjochst dyn foto werom yn it blêd! (wy ha spitigernôch mar plak foar 16 foto’s)

Hast noch in stikje tekst datst graach yn de rubryk ‘Heit & Mem-post’ kwyt wolst? In groet of bedankje of miskien iets oars datst kwyt wolst? Mail it nei ynfo@heitenmem.nl

Ek bernepraatsjes binne fan herte wolkom!

-> FERJIT NET DE FOTO MEI TE STJOEREN! At it uploaden fan de foto net slagget, dan meist de foto ek maile nei ynfo@heitenmem.nl

 

Oeps! We konden je formulier niet vinden.