Zoek op inhoud

Lampje, de dochter van de vuurtorenwachter, doet elke avond zodra het schemerig wordt de lamp in de vuurtoren aan. Wanneer er een storm op komst is en Lampje vergeten is om nieuwe lucifers te halen, blijft het donker op zee. Ondanks de heldhaftige poging van Lampje om het vuur aan te krijgen, strandt er een schip op de rotsen. Daarom krijgt de meestal dronken, teruggetrokken vader al snel de sheriff op de stoep. Het schip kostte wel 5000 dollar en dat mag de vuurtorenwachter gaan betalen. Lampje en haar vader hebben geen rooie cent, maar daar wordt iets op bedacht. Haar vader wordt opgesloten in de vuurtoren en Lampje moet gaan werken in het huis van de Admiraal. Het Zwarte Huis op de heuvel wordt haar nieuwe thuis, men zegt dat er een monster woont, maar is dat wel echt een monster?

Het boek prikkelt de fantasie, geholpen door de prachtige tekeningen die erin staan. Je blijft maar doorlezen, zo nieuwsgierig naar wat er op de volgende bladzijde staat. Hoe heldhaftig Lampje moet zijn, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar vader en de bewoners van het Zwarte Huis. Ze onderzoekt en dwaalt, men leert van haar en zij van anderen, ze leeft mee en verovert harten, werkt hard voor wie dat nodig heeft en vertrouwt op haar instinct of de stem van haar moeder. Een bijzonder boek om te lezen, waarbij je tegelijk veel kunt leren over acceptatie van de ander.

De kaft nodigt je uit om het op te pakken, te onderzoeken naar de inhoud en het te gaan lezen. Ondanks de Fryske vertaling was het verhaal plezierig om te lezen. Niet te veel moeilijke woorden, behapbare hoofdstukken en een spannende opbouw. De kaft en illustraties zijn gemaakt door Annet Schaap zelf, prachtig om te zien en passend bij de sfeer van het boek. Lampje stond al een tijdje op mijn leeslijstje, maar dat ik eerst de Fryske versie mocht lezen, maakte het boek nog specialer, en daarom mag het nog even pronken op de schouw.

Mocht je geen genoeg krijgen van Lampje, kijk dan ook nog naar de verfilming van het boek.

Lisanne Bos-Feddema, Drachten
Mem van Kinge (1 jaar)
Op de foto is nichtje Kaelin (8 jaar) te zien

It boek ‘Lampke’ is foar € 19,99 hjir online te bestellen.

->Lisanne is lid fan it Afûk-boekpanel. Wolsto dy ek oanmelde, boeken tastjoerd krije en dêr wat oer skriuwe? Sjoch dan hjir foar mear ynformaasje.

——————————————

FRYSK                      

Lampke – Annet Schaap

Lampke, de dochter fan de fjoertoerwachter, docht alle jûnen sadree’t it skimerich wurdt de lampe yn de fjoertoer oan. Wannear’t der in stoarm op komst is en Lampke fergetten hat om nije lúsjefers te heljen, bliuwt it tsjuster op see. Nettsjinsteande it heldhaftige besykjen fan Lampke om it fjoer oan te krijen, strânet der in skip op de rotsen. In djoer skip! Dêrom krijt de meastal dronkene, ienselvige heit al gau de sheriff op ‘e stoepe. It skip koste wol 5000 dollar en dat mei de fjoertoerwachter betelje. Lampke en har heit hawwe gjin reade sint, mar dêr wurdt wat op betocht. Har heit wurdt opsletten yn de fjoertoer en Lampke moat wurkje yn it hûs fan de Admiraal. It Swarte Hûs op ‘e heuvel wurdt har nije thús, se sizze dat dêr in meunster wennet, mar is dat wol echt in meunster?

It boek prikkelet de fantasy, mei help fan de prachtige tekeningen dy’t deryn steane. Do bliuwst mar trochlêzen, sa nijsgjirrich nei wat der op de folgjende bledside stiet. Hoe heldhaftich as Lampke wêze moat, net allinne foar harsels, mar ek foar har heit en de bewenners fan it Swarte Hûs. Se ûndersiket en dwaalt, se leare fan har en sy fan oaren, se libbet mei en feroveret herten, wurket hurd foar wa’t dat nedich hat en fertrout op har ynstinkt of de stim fan har mem.

In bysûnder boek om te lêzen, wêrby’tst tagelyk in soad leare kinst oer it akseptearjen fan de oar.

It kaft nûget dy út om it op te pakken, te ûndersykjen nei de ynhâld en it te lêzen. Nettsjinsteande de Fryske oersetting wie it ferhaal noflik om te lêzen. Net tefolle drege wurden, behapbere haadstikken en in spannende opbou. It kaft en de yllustraasjes binne makke troch Annet Schaap sels, prachtich om te sjen en passend by de sfear fan it boek. Lampke stie al in skoftke op myn lêslistke, mar dat ik earst de Fryske ferzje lêze mocht, makke it boek noch spesjaler, en dêrom mei it noch efkes pronkje op de skoarstienmantel.

Mochtst gjin genôch krije fan Lampje, sjoch dan ek noch nei de ferfilming fan it boek.

Lisanne Bos-Feddema, Drachten
Mem fan Kinge (1 jier)
Op ’e foto is nichtsje Kaelin (8 jier) te sjen