Zoek op inhoud

Darco (3): “Mem, watfoar tsiis is dit?” “Jonge tsiis,” antwurdet mem. “Oh … is der dan ek famkestsiis?”