Zoek op inhoud

Brend (3) sjocht telefyzje mar moat efkes fuort. Fansels wol er neat misse dus freget er heit ‘wol heit de tillefyzje efkes op de rem sette?’