Zoek op inhoud

Brechtsje (5) krige in kaugomke dat wol hiel fris wie. ‘Mem? It is krekt as is it winter yn myn mûle!’