Zoek op inhoud

Sille jim as heit en mem trouwe? Belûk dyn bern ek by de seremoanje troch harren de berne akte ûndertekenje te litten! Sa fiele sy harren op dy dei ekstra belutsen by de seremoanje. It mei dan gjin offisjeel dokumint wêze, mar sa fielt it wol hiel offisjeel.

Hjir fynst ferskillende ûntwerpen mei ferskillende beneamingen: heit & mem, papa & mem, heit & mama. Kies de moaiste út, download de berne akte en printsje him út op moai papier. Net ferjitte mei te nimmen nei it gemeentehûs!

Untwerp 1: heit & mem

berne akte-famke berne akte-jonkje

 

Untwerp 2: papa & mem

berne akte-famke1 berne akte-jongkje1

 

Untwerp 3: heit & mama

berne akte-famke2 berne akte-jongkje2

 

Untwerp 4: sels yn te foljen

berne akte-famke.. berne akte-jongkje..

 

 

Boekentip: Vandaag gaan we trouwen!