Zoek op inhoud

Mem is yn ferwachting en lit lytse Hindrik oan de búk fiele. Mem leit út: ‘Sjoch, hjir fielst it kontsje.’ Wêrop’t Hindrik seit: ‘Mem! Ik fiel de pamper al!’