Zoek op inhoud

Juffen, pjutteliedsters en gastâlders sjogge no yn dizze Koroanatiid de leave bern faak hielendal net. En dat is best in gemis. Hoe leuk is it dan om de bern efkes in leuk kaartsje of kleurplaat te bringen fan Tomke! Hoechst it allinne mar út te printsjen!

Klik op it plaatsje foar de pdf of brûk it plaatsje sels om bygelyks troch te stjoeren fia mail of what’s app.

Sjoch hjir foar mear printmateriaal fan Tomke.

En sjoch hjir foar alle Tomkeboekjes en oare Tomkeprodukten.