Zoek op inhoud

It ferske ‘Slaap kindje slaap’ kinne wy allegear. Mar hoe giet dat ferske no ek al wer yn it Frysk? Wy ha it foar jimme hjir delset!

Sliep, popke, sliep,
dêr bûten rint in skiep.
Dêr bûten sjongt in bûnte ka.
Popke doch dyn eachjes ta.
Sliep, popke, sliep!

Sliep, popke, sliep,
jim heit dat is in skiep.
Dan sjongt er nachts oan’t widzetou,
slip popke, sliep mar gau.
Sliep, popke, sliep.

 

Sjoch hjir foar leuke posters mei sliepferkes foar op de bernekeamer!