Zoek op inhoud

Sinteklaas is wer yn ’t lân! Kinne dyn bern hast net wachtsje oant pakjesjûn?
Printsje de ôftelkalinder út, sa kinne se moai sjen hoefolle nachtsjes it noch sliepen is.

Fierder ha wy noch twa moaie ferlanglistkes foar jim makke, Fryske boekjes oer it sinteklaasfeest foar jim útsocht en Fryske sinteklaasferskes foar jim útskreaun dy’t jimme sels útprinte kinne op A4. In hiel gesellich sinteklaasfeest tawinske!

Fryske sinteklaasferskes kinst hjir belústerje.

Klik op het plaatje voor de PDF en print de aftelkalender, de verlanglijstjes en de Friese sinterklaasliedjes uit.

 
 sinteklaas ferskes-1   sinteklaas ferskes-3 
sinteklaas ferskes-5   sinteklaas ferskes-4
Tomke-printables-1   Tomke-printables-3
 
   

 

SJOCH HJIR FOAR MOAIE SINTEKLAASKAARTSJES, KADOOTSJES EN MEAR!