Zoek op inhoud

Hasto ynkoarten in brulloft? Of miskien silst sels yn it houliksboatsje stappe? Wat setst dan op de troukaart?
Of bist in bytsje fereale en kinst wol wat ynspiraasje brûke foar op in (Falentyns)kaartsje?
Of fynst it gewoan hearlik om moaie leafdefolle teksten en gedichten te lêzen?

Dan ha wy in tip foar dy: ‘Leafste leave‘. 

Yn it boekje binne marleafst 64 prachtige teksten en gedichten sammele oer de leafde. 

It boekje is no hjir te bestellen foar mar € 8,95 of freegje dernei yn dyn boekhannel.

 

Leafste leave

hâld fan my

hâld fan my op dizze dei

dizze moanne, hiel it jier

en salang ik libje mei.

 

 

Unmisber yn de boekenkast!

 

Wat in moai houlikskadootsje is dit!

 

Efteryn it boekje steane faak brûkte wurden en sinnen dy’tst brûke kinst foar in kaart of advertinsje.

Prachtige houliksteksten bundele én in wurdlist derby. Ideaal!

 

Besjoch hjir it ynsjocheksimplaar.

 

 

 

It boekje is no hjir te bestellen foar mar € 8,95 of freegje dernei yn dyn boekhannel.

Besjoch hjirûnder in filmke fan it boekje ‘Leafste leave’.