Zoek op inhoud

Ast in lytse poppe hast binne der in protte mominten dy’tst graach op de foto fêstlizze wolst. Bygelyks wannear’t se foar it earst laitsje, krekt krûpe of sitte kinne of wannear’t se harren earste fruithapke krije. 

Presys foar dy bysûndere mominten binne der Fryske ‘Milestonekaarten’, ofwol ‘kiekjeskaarten’ dêr’st dyn bern mei op de foto sette kinst.

oersjochkiekjes

Dit pakket hat 22 kaarten. 

Se binne hjir te bestellen foar € 16,95.

Mar ek foar ast yn ferwachting bist, binne der kiekjeskaarten! Besjoch se hjir!