Zoek op inhoud

Wist noch? Datst eartiids by pake op skoat sietest en dat hy dat ‘Hynke yn galop’ foar dy song?
Wy ha de tekst foar dy opsocht en hjir del set. Dan kinst gau ek mei dyn bern dit ferske sjonge!

Hop hop hop, hynke yn galop.
Oer de sleatten, oer de stekken,
mar pas op foar’t skonkje brekken.
Hop hop hop, hynke yn galop!

Hop hop hop, hynke yn galop.
Oer de stekken, oer de sleatten,
draaf mar ta dan krijsto fretten.
Hop hop hop, hynke yn galop!

 

Dit ferske stiet ek yn it boekje ‘Hop hop Hynke’, hjir te bestellen. (no yn de oanbieding!)