Zoek op inhoud

Planne? Tiid? Boadskippen? Húshâlden? Pff.. der sitte mar 24 oeren yn in dei en wat kin it soms lestich wêze al dy tiid yn te dielen. Somtiden wolst safolle datst net mear witst wa’tst it bêste earst dwaan kinst.

Dêrom hawwe wy in pear handige skriuwblokken op in rychje set. Kinst se brûke foar boadskippen, foar ôfspraken of foar alle notysjes. Wêrfoar asto se mar brûke wolst!

001_2

Skriuwblok ‘Te Dwaan’ – Ast de dingen net mear sa goed ûnthâlde kinst skriuw it dan op! Hy is 9,5 by 21 sintimeter. 

€ 2,95
Hjir te bestellen

boadskippen

Skriuwblok ‘Boadskippen’  Nea mear wat ferjitte ast om boadskippen giest. Skriuw op dit blok en komst thús mei alles wa’st nedich hiest! Hy is 9,5 by 21 sintimeter.

€ 2,95
Hjir te bestellen 

planblok

Skriuwblok ‘Planblok’ – Hjir kinst dyn tiid goed mei ynplanne! Te dwaan, ôfspraken, ideeën, jierdei, boadskippen en belje/maile. Sa hast alles op in rychje. Hy is 14,5 by 21 sintimeter. 

€ 3,95
Hjir te bestellen 

 

 

skriuw-it-op

Skriuwblok ‘Skriuw it op’ – Foar al dyn notysjes, ferhalen en ferslaggen. Alles watst opskriuwe moast kinst hjir op kwyt! Hy is 21 by 29,5 sintimeter. 

€ 4,95
Hjir te bestellen