Zoek op inhoud

Sliept dyn soan mei in Tomkeknuffel? Is dyn dochter wolris mei Tomke op de foto west? Of sammelsto sels miskien alles fan Tomke?

Yn novimber ferskynt der wer in nije heit&mem. Om’t Tomke dit jier 25 jier bestiet wolle wy dêryn graach in fotokollaazje meitsje fan bern dy’t op ien of oare wize wat mei Tomke hawwe. 

Hasto in moaie foto? Upload him hjirûnder en wa wit sjochst dyn foto werom yn it blêd! (wy ha spitigernôch mar plak foar 16 foto’s)

Hast noch in stikje tekst datst graach yn de rubryk ‘Heit & Mem-post’ kwyt wolst? In groet of bedankje of miskien iets oars datst kwyt wolst? Mail it nei ynfo@heitenmem.nl

Ek bernepraatsjes binne fan herte wolkom!

Oeps! We konden je formulier niet vinden.