Zoek op inhoud

Fan 20 oant en mei 30 jannewaris it wer de ‘Nationale Voorleesdagen’. Foarlêzen stimulearret de (taal)ûntwikkeling fan bern en prikkelet de fantasy. En it is ek noch ris hiel goed foar de bân mei de bern! Foarlêze kin fansels yn alle talen.

It printeboek fan it jier 2021 is ‘Coco kan het’ fan Loes Riphagen. Dit printeboek is net yn it Frysk ferskynd, mar der is wol in Fryske oersetting fan it printeboek mei allerhande suggestjes foar aktiviteiten by it foarlêzen. Sa kinst dit prachtige printeboek ek yn it Frysk foarlêze!

Klik hjir om de lesbrief mei de Fryske oersetting ‘Coco kan het’ te downloaden.

Besjoch hjir de Fryske printeboeken top 10.