Zoek op inhoud

Skoallen kinne twa wiken lang in kiste mei Fryske berneboeken op proef krije. Sa is der genôch tiid om de lês-, ynformaasje- en printeboeken foar groep 1-8 te besjen en de skoalbibleteek up-to-date te meitsjen. De boeken dy’t net oankocht wurde, wurde wer ophelle. Sa komt it Frysk ek op skoalle en yn de klasse.

Mear ynformaasje fynst op boeken fan fryslân

 

In leuk stuoltsje om.. bgl. in boekje op te lêzen