Zoek op inhoud

Ynienen bisto der net mear. Wy diele jimme mei dat nei in warber libben fol oandacht, soarch en begryp foar ús en oaren, as gefolch fan in needlottich ûngelok út ús libben weinommen is, myn leave man en ús heit