Zoek op inhoud

Njoggen moanne hienen wy de grutste wille
Mar doe koe ús mem ús net mear tille
Fjouwer fuotsjes, fjouwer hantsjes
Wy lizze no yn ús ledikantsjes