Zoek op inhoud

Wachtsje op adopsje 

Do 
fier fuort 
yn in oar lân 
mei dyn eigen taal, Boeddha 
en moessonrein. 

Do 
tichtby 
noch sûnder namme 
mar printe[YS1]  yn ús hert 

dyn keamer wachtet 
Net allinne 
dyn suske, heit en mem. Unbekend 
fier fuort tichtby hâlde wy fan dy. 

Wannear komsto hjirhinne? 
Meie wy dyn namme hearre 
Dyn bliere laits oer ús hinne falle litte 
En dyn fertriet fuortfeie? 

De tillefoan giet 
net 
Taal noch teken. 
It wurdt let, 
let. 
Is der no net ien dy’t sjocht 
dat wy twa 
ferlet ha 
fan elkoar. 
Do fan my 
en ik fan dy? 

Wêrom 
net? 
Wêrom duorret it sa lang? 
Burokrasy, stimpels, hantekening 
en in bulte papier 
wachtet noch 
op trage hannen 
dy’t, troch alle lannen 
hinne, ús byinoar bringe sille. 
Stevich sil ús keatling wurde 
Mar no noch 
net. 
Ik ha ferlet 
fan dy. 

 [YS1]Skrasse kin ek betsjutte ‘trochstreekje’, dat moat it hjir just net wêze, mar sa kinne je it dus wol lêze, dêrom ha ik dêr in oar wurd delsetten…