Zoek op inhoud

Spitigernôch is it foar ús ûnmooglik om eltsenien persoanlik te tankjen foar it waarme meilibjen dat wy ûnderfûn hawwe nei it ferstjerren fan myn leave man en ús fleurige heit ….
Dêrom wolle wy op dizze wize witte litte dat jimme oanwêzigens, de blommen, alle leave brieven en kaarten ús tige goeddien hawwe en ta grutte treast binne.