Zoek op inhoud

Sjoch myn leave pop,
de datum stiet derop!

Troch Diet Huber
(Ut: “Fryske Poesyalbumferskes” Ljouwert 1979)